Algemene voorwaarden


1.

Advocaat Ann Messelier is advocaat in België en is lid van de Orde van Advocaten aan de Balie te KORTRIJK, alsook van de Orde van Vlaamse Balies. De Orde van Advocaten van de Balie Kortrijk heeft haar secretariaat aan de Burg. Nolfstraat 10a te 8500 Kortrijk.

Advocaat Ann Messelier is gebonden door de deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat, met verwijzing naar het Huishoudelijk reglement van de Balie Kortrijk en de Codex deonotogie.

Advocaat Ann Messelier is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid ten belope van € 1.250.000,00 per schadegeval. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars zijn Ethias, HDI cGerling Verzekeringen NV en AIG EUROPE, de makelaar is MARSH NV, Vorstlaan 2, 1170 BRUSSEL.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder dekking van de verzekeringspolis effectief door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

2.

De werking tussen advocaat en cliënt is een wisselwerking. De advocaat informeert de cliënt over de uitvoering van de opdracht en houdt de cliënt op de hoogte van het verloop en verdere behandeling van het dossier. De cliënt bezorgt de advocaat alle nodige informatie en documenten waar mogelijk en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de voorgelegde stukken. De cliënt brengt de advocaat onmiddellijk op de hoogte van nieuwe elementen die het verder verloop van de zaak (kunnen) beïnvloeden. De advocaat heeft een inspanningsverbintenis waarbij naar het beste resultaat kan worden gestreefd, zonder garanties hierover.

3.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een derde zoals een gerechtsdeurwaarder, een vertaler, een technisch expert, wordt een eventuele aanstelling voorafgaandelijk in overleg besproken. De factuur wordt rechtstreeks opgemaakt op naam van de cliënt en door de cliënt rechtstreeks betaald, onverminderd wanneer de opdracht aan die derde werd gegeven door de advocaat in opdracht en voor rekening van de cliënt, waarvoor de cliënt het mandaat toe geeft.

4.

De facturen zijn contant betaalbaar.

Vanaf de vervaldag wordt een intrest aangerekend van 1% per maand, alsook een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 60,00 en een maximum van € 2.500,00.

Bij gebreke aan betaling, kan beslist worden alle prestaties op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan vloeien voor schade voortkomende uit de schorsing van prestaties, dan wel beëindiging van de overeenkomst.

Indien de belangen van meerdere cliënten worden behartigd voor een dossier waarbij de belangen ondeelbaar zijn, is elk van de cliënten hoofdelijk gehouden tot betaling.

Zowel de cliënt als de advocaat heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen, dit zonder dat enige schadevergoeding hieruit kan voortvloeien. De eindstaat tot op datum van einde van de overeenkomst wordt zo snel mogelijk bezorgd aan de cliënt die tot integrale betaling gehouden is.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan de advocaat zich beroepen op het retentierecht van het dossier tot algehele vereffening van de eindstaat.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met een provisie en/of staat van erelonen en kosten dient hij/zij deze op straffe van verval van recht binnen de 14 dagen na de datum van uitgifte schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

In geval van geschil, wordt de voorkeur gegeven aan overleg en waar mogelijk een minnelijke oplossing. Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk. Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Balie van Kortrijk bevoegd. In elk geval is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

5.

Bedragen die door derden verschuldigd zijn aan de cliënt en gestort worden op de bankrekening derdengelden van de advocaat, worden binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort aan de cliënt.

Bedragen die de advocaat ontvangt voor rekening van de cliënt kan ingehouden worden tot dekking van de sommen die de cliënt aan de advocaat verschuldigd is, mits hiervan voorafgaandelijk de cliënt op de hoogte te brengen. Ook de bedragen die de cliënt voor een derde stort op de bankrekening derdengelden van de advocaat, worden binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort aan de derde.

6.

Het is verboden om gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de advocaat, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de toegekende opdracht.

7.

De cliënt wordt steeds op de hoogte gebracht wanneer het dossier wordt afgesloten. Na de datum van deze schriftelijke kennisgeving wordt het dossier vijf jaar bijgehouden, waarna het dossier kan vernietigd worden.

Huidige algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd worden.

indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.