Gegevensbeschermingsverklaring


Laatste update: 19 juni 2018

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Advocate Ann Messelier prioritair. In deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft zij welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (hierna: “GDPR”). Met deze toelichting wenstAdvocate Ann Messelier u duidelijk te informeren hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens (“Gegevensbeschermingsverklaring”).
Deze Gegevensbeschermingsverklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de passende maatregelen dewelke worden genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens doorAdvocate Ann Messelier, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Pieter Vinckestraat 74 en met ondernemingsnummer BE 817.522.928 (RPR GENT, afdeling Kortrijk) (hierna: “AM”, “we”, of “ons”). AM staat in voor het verzamelen en verwerken van de door u met ons gedeelde persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van AM.
Deze Gegevensbeschermingsverklaring heeft tot doel om u te informeren over welke persoonsgegevens AM over u als klant of vertegenwoordiger van de klant kan verwerken, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.
De contactgegevens van AM, verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming, betreffen de volgende:
Advocate Ann Messelier
Pieter Vinckestraat 74, 8520 Kuurne
Tel.: +32 (0)56 299 052
www.advocaatmesselier.be
info@advocaatmesselier.be

2. Welke persoonsgegevens

2.1. AM verwerkt niet rechtstreeks informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, enzovoort. Tenzij u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier op een van de pagina's op onze website, of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt per e-mail.
2.2. Gewone persoonsgegevens - AM kan alle informatie en gegevens van welke aard ook verzamelen en verwerken die door klanten en gebruikers worden verstrekt, en dit voor zover dit nuttig is, waaronder (niet-limitatief):
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
• Bankrekeningnummer.
2.3. Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens - AM verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
• Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Verwerkingsdoeleinden

3.1. De verwerking van persoonsgegevens door AM is gebaseerd op de toestemming van u als betrokkene (dit conform Artikel 6, 1 (a) GDPR). U contacteert AM immers voor juridische bijstand.
3.2. AM verwerkt deze gegevens in het kader van haar juridische dienstverlening. Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
• Voor klanten – en orderbeheer;
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op AM rust;
• Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
• Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
• Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AM;
• Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
• Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over onze diensten en producten en of wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om diensten bij u af te leveren;
• AM verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die AM nodig heeft voor de belastingaangifte.
3.3. AM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

4.1. AM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waaronder het verstrekken van juridische dienstverlening en / of om te voldoen aan de interne werking van AM, zoals het onderhoud van het klantenbestand, relatiebeheer en procedurele waarborgen.
4.2. Verder worden de persoonsgegevens bijgehouden zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd.
4.3. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden

5. Overdracht aan derde partijen

5.1. AM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.
5.2. AM draagt uw gegevens enkel over aan gerechtvaardigde verwerkers, dit zijn bedrijven of personen die wij opdracht geven om gegevens te verwerken binnen de wettelijk gedefinieerde parameters (dienstverleners, aannemers). In dit geval blijft AM verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

6.1. AM voorziet in de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
6.2. AM is als advocatenkantoor bovendien onderworpen aan diverse deontologische verplichtingen, waaronder het beroepsgeheim van advocaten. De door u verstrekte gegevens zullen dan ook steeds met de grootste discretie behandeld worden.

7. Uw rechten

7.1. U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
7.2. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
7.3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocaatmesselier.be.
AM houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat AM gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.
7.4. AM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

8. Wijzigingen aan de Gegevensbeschermingsverklaring

AM kan deze Gegevensbeschermingsverklaring wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zal AM de datum van de ‘laatste update” boven aan deze verklaring aanpassen. AM zal uw rechten onder deze Gegevensbeschermingsverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.